Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-szkolka.pl z dnia 15.03.2017 r

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-szkolka.pl

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.e-szkolka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Sprzedający – Grażyna Paluszkiewicz prowadząca działalność rolniczą pod nazwą SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE PALUSZKIEWICZ posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rogienice Wielkie, ul. Łazy 14, 18-516 Rogienice Wielkie, Regon: 450684599 oraz adres poczty elektronicznej: e-szkolka@szkolkarstwoozdobne.pl

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.e-szkolka.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy, działający pod www.e-szkolka.pl, prowadzony jest przez Grażynę Paluszkiewicz prowadzącą działalność rolniczą pod nazwą SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE PALUSZKIEWICZ posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rogienice Wielkie, ul. Łazy 14, 18-516 Rogienice Wielkie, Regon: 450684599 oraz adres poczty elektronicznej: e-szkolka@szkolkarstwoozdobne.pl

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,

  b) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  c) zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.

 8. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu e-szkolka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedający za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową e-szkolka.pl, dokonać wyboru towaru i jego wysokości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Kupującego, korzystającego ze Sklepu internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a) przedmiotu zamówienia,

  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybranej metody płatności,

  d) wybranego sposobu dostawy,

  e) czasu dostawy,

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 6. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr ...” , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar rachunku.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
 
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a) Przesyłka kurierska,
  b) Przesyłka kurierska pobraniowa.
  c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Rogienice Wielkie, ul. Łazy 14, 18-516 Rogienice Wielkie od pon. do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Koszty dostawy wynoszą:
  a) Przesyłka kurierska:
  - do 5 kg - 18 zł
  - od 5 kg do 15 kg - 25 zł
  - od 15 kg do 30 kg - 30 zł
  - od 30 kg do 45 kg - 50 zł
  - od 45 kg do 60 kg - 65 zł
  - od 60 kg do 75 kg - 80 zł
  b) Przesyłka kurierska pobraniowa: do ceny przesyłki kurierskiej należy dodać 5 zł
  c) Odbiór osobisty – bez opłat
  d) Dodatkowe koszty dostawy (jeśli wystąpią) zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub ustalone telefonicznie/za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Rośliny wysyłamy od poniedziałku do środy. W wyjątkowych sytuacjach i na wyraźne życzenie Kupującego wysyłka może być ustalona na inny dzień tygodnia.
 5. Do każdej jednostki handlowej dołączany jest paszport roślin.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Kupującego Zamówienia, a w przypadku płatności przelewem od dnia zaksięgowania wpłaty.  

VI. Ceny i metody płatności

 
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

 2. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Ten sposób płatności jest możliwy dla Umów Sprzedaży, których wartość nie przekracza 300,00 zł.

  b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

  Bank: mBank

  Numer rachunku: 04 1140 2004 0000 3302 7673 6003

  Grażyna Paluszkiewicz
  ul. Łazy 14
  18-516 Rogienice Wielkie
 3. W przypadku dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest podać w tytule przelewu następujące dane:

  - Imię i Nazwisko
  - Numer zamówienia
  - Adres e-mail

 4. Termin płatności:
a) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy do momentu wysłania zamówienia, prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów łatwo psujących się, jakimi są oferowane przez Sprzedającego - żywe rośliny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na "wysłane".
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na "wysłany".
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.

VIII Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie nadesłanych przez Kupującego zdjęć, które dokumentują uszkodzenie zakupionego towaru lub jego niezgodność z prezentowanym w Sklepie. Reklamacja powinna zawierać krótki opis reklamacyjny. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie.
 4. Sprzedający odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
  a) Wady Towaru są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika;
  b) Wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub tez są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia.
 5. W przypadku uzasadnionych reklamacji, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem lub jeśli taka jest wola kupującego - zwracane pieniądze. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail:
  e-szkolka@szkolkarstwoozdobne.pl
 8. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, e-mail Kupującego,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z numerem zamówienia,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d) szczegółowy opis uszkodzeń, lub innych wad przesyłanych roślin wraz ze zdjęciami.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 10. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego.
 12. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedającemu za pobraniem.
 13. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC.


IX Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Przy zamawianiu dużej ilości roślin, proszę zapytać o dostępność
 3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu www.e-szkolka.pl na adres e-szkolka@szkolkarstwoozdobne.pl
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl